Curs seguretat utilització Plataformes Elevadores

plataformaelevadora

Dirigit a: A totes aquelles persones, majors de 18 anys, que disposin d’un estat de salut que els permeti utilitzar i manipular plataformes elevadores.
Objectiu: Els participants adquireixen els coneixements, habilitats i aptituds necessaris per tal de complir amb:

  • Exigència legal en el marc de la Llei 31/1995 de Prevenció de Riscos Laborals
  • Informació i formació en conducció i utilització segura de plataformes elevadores. Riscos inherents
  • Adquirir cultura preventiva, difondre comportaments segurs
Modalitat: Presencial. Assistència imprescindible per obtenir la certificació
Duració: 8 hores
Avaluació: Al finalitzar el curs l’alumne haurà de superar una prova d’avaluació per a l’obtenció  del certificat acreditatiu
Capacita per: Permet obtenir el certificat de capacitació professional; carnet d’operador de plataforma elevadora
Metodologia: S’aplica mètode formatiu en Prevenció de Riscos Laborals adaptat a la Norma UNE 58923.
Programa: Mòdul 1: Introducció al curs de plataformes elevadoresMòdul 2: Parts i tipologies de plataformes elevadores

Mòdul 3: Característiques principals de les plataformes elevadores

Mòdul 4: Identificació dels components, dispositius i elements

Mòdul 5: Dispositius de seguretat de es plataformes elevadores

Mòdul 6: Normes en la utilització de les plataformes elevadores

Mòdul 7: La càrrega i la seguretat del operari de plataformes elevadores

Mòdul 8: La zona de treball i la seguretat

Mòdul 9: El conductor i la seguretat

Mòdul 10: Equip de protecció individual “EPIS”

Mòdul 11: Inspeccions periòdiques obligatòries de les plataformes elevadores

Mòdul 12: Riscos en la conducció i manipulació. La seva prevenció

Pràctiques: Exercici pràctic amb plataformes elevadores